• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

17. czerwca - Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Czym jest pustynnienie?

Światowy Dzień przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy przypomina, że wspólny wysiłek podejmowany przez społeczność światową może w znacznym stopniu ograniczyć i zapobiec procesom pustynnienia. Podstawową przyczyną powstawania pustyń jest duża amplituda temperatury dobowej, niska wilgotność powietrza, brak wody i roślinności oraz silny wiatr.
O ile oczywistym jest kojarzenie procesów pustynnienia z Saharą, Półwyspem Arabskim, czy też występującymi na obszarach Półwyspu Indyjskiego, czy Ameryki Północnej i Ameryki Środkowej, o tyle warto zwrócić uwagę, że podobne procesy zaczynają zachodzić także na terenach nam bliższych, jak wybrzeże Morza Śródziemnego, Ukraina, czy Węgry.

Pustynnienie w obszarach miejskich

Coraz częściej obserwowane są także pustynie przemysłowe, powstałe na skutek działalności rolniczej, czy sztucznie wylesionych terenów. W wyniku działalności człowieka, dochodzi do wysychania zajętych przez niego terenów. Degradujący wpływ na gospodarkę wodną ma przemysł, procesy urbanizacyjne, rolnictwo i leśnictwo.

Gospodarowanie wodą deszczową

W miejskim ekosystemie ogromnego znaczenia nabiera gospodarowanie wodą deszczową. Podczas deszczu w mieście, wody opadowe trafiają na powierzchnię szczelnie pokrytą kostką brukową, asfaltem, czy betonem i są zbierane przez system odprowadzania wód deszczowych. Następnie zebrana woda trafia do systemu kanalizacji miejskiej i jest wyprowadzana poza teren miasta. Takie działanie może mieć znamienny wpływ na proces cyrkulacji wody. 

W naturalnym środowisku woda deszczowa zostałaby wchłonięta do gleby, dzięki roślinności – zatrzymana, a jej nadmiar po odparowaniu uczestniczyłby w procesie tworzenia chmur. Dlatego tak ważne w procesie zapobiegania obniżania poziomu wód gruntowych i zachowaniu równowagi gospodarki wodnej jest zatrzymywanie wody w miejskich gruntach.

Jak zatrzymać wodę w glebie?

Często stosowanym rozwiązaniem jest rozsączanie wody deszczowej w gruncie. Woda zbierana z dachów, czy tarasów może zostać odprowadzona do ziemi po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu.

DRAINFIX®BLOC, Droga 726, Inowrocław - Łódź

Do takich celów używa się systemów rozsączających DRAINFIX, z których można budować dowolnej wielkości moduły i zabudowywać pod powierzchnią. Dzięki systemowi DRAINFIX woda deszczowa jest zbierana i stopniowo zwracana do naturalnego cyklu.

Wody opadowe z terenów, po których poruszają się pojazdy, jak stacje benzynowe, duże parkingi, centra dystrybucji, czy drogi przed odprowadzeniem do naturalnego obiegu powinny również zostać podczyszczone. W takich warunkach doskonale sprawdzają się nowoczesne separatory substancji ropopochodnych AQUAFIX. Są to systemy o bardzo dużej pojemności i przepustowości. Separatory stalowe o dużej przepustowości najczęściej stosowane są na obszarach, gdzie występuje bardzo duże natężenie ścieków.

Separator AQUAFIX, Fabryka EGGER GROUP, Biskupiec

Oczyszczona woda może zostać odprowadzona do gruntu poprzez systemy o dużej pojemności magazynowania wody DRAINFIX®TWIN Rozsączanie i retencja. Takie rozwiązanie pozwoli na stopniowe uwalnianie wód deszczowych do gleby.

DRAINFIX TWIN Rozsączanie i retencja

Wspólnie dbamy o środowisko

Jednym z priorytetów spółki HAURATON Polska, która już od 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla zagospodarowania wód deszczowych, jest troska o środowisko. Wiemy, jak ważna jest świadomość procesów, które są następstwem działalności człowieka. Dlatego zależy nam na propagowaniu mądrego gospodarowania skarbem naturalnym, jakim jest woda.

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
biuro@hauraton.com

 
 

Imprint        Privacy policy