• Change country
  • Polska

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
hauraton@hauraton.com.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Traktujemy bardzo poważnie ochronę Państwa danych osobowych, i przestrzegamy mających zastosowanie praw i przepisów, odnoszących się do ochrony danych osobowych, w szczególności Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [Niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych] i Telemediengesetz (TMG) [Ustawy o Telemediach].
Poniższe wyjaśnienia dostarczą Państwu przeglądowych informacji na temat tego, jak zapewniamy przedmiotową ochronę, i jakie dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane, oraz dla jakiego celu.


1. Dane użytkowe

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, dane ogólne, dotyczące przedmiotowego procesu, będą automatycznie przechowywane w pliku rejestrowym. Przechowywanie to służyć będzie tylko celom, odnoszącym się do systemu, i celom statystycznym, i, w wyjątkowych przypadkach, celowi zgłaszania przestępstw kryminalnych.
Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim, i nie będą one oceniane w innym zakresie ani pod innym kątem, chyba, że istnieje ustawowy obowiązek, aby tak czynić.
W szczególności, następujące zbiory danych przechowywane będą w odniesieniu do każdego wyszukiwania danych:

  • nazwa wyszukiwanego pliku
  • data i godzina wyszukiwania
  • ilość transmitowanych danych
  • wiadomość o tym, czy wyszukiwanie zakończyło się powodzeniem
  • opis typu wykorzystywanej przeglądarki
  • wykorzystywany system operacyjny
  • uprzednio odwiedzona witryna internetowa
  • dostawca Internetu
  • adres IP użytkownika


2. Dane osobowe

W normalnym trybie, możliwe jest wykorzystywanie naszej witryny internetowej bez podawania danych osobowych.
W związku z powyższym, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, jeśli mamy do tego prawo, istniejące na podstawie przepisów, lub jeśli Państwo udzielili nam na to swojej zgody.
a) Kontakt
Kiedy skontaktują się Państwo z nami, będziemy przechowywać Państwa dane dla celu przetwarzania Państwa zapytania, i w przypadku dalszej z Państwem korespondencji. Wszystkie te dane zostaną usunięte po załatwieniu Państwa prośby w pełni. Z zakresu tej klauzuli wyłącza się dane, które podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania danych, lub innym obowiązkom, podanym w przepisach, dotyczących zachowania danych.


3. Mapy z Google Maps 

Mapy z Google Maps, oferowane przez Google Inc., są zintegrowane z naszą witryną internetową. Umożliwia to Google zapoznanie się z Państwa adresem IP jako, że w innym przypadku Google nie byłby w stanie wysłać map na Państwa przeglądarkę. Państwa adres IP jest, w związku z powyższym, konieczny dla umożliwienia przesłania Państwu map. O ile wiemy, Państwa adres IP będzie wykorzystywany przez Google tylko dla celu wysyłania map. Jednakże, nie będziemy mieć żadnego wpływu na możliwe dalsze wykorzystanie Państwa adresu IP przez Google.


4. Cookies

Aby uczynić naszą stronę internetową atrakcyjniejszą dla odwiedzających, i umożliwić korzystanie z pewnych jej funkcji, korzystamy z tzw. cookies na różnych stronach. Cookies są to małe pliki tekstowe, umieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre z cookies, z których korzystamy, zostaną usunięte po zakończeniu sesji z przeglądarce, to jest po zamknięciu Państwa przeglądarki (są to tak zwane cookies sesyjne). Inne cookies pozostaną na Państwa urządzeniu końcowym, i umożliwią nam rozpoznanie Państwa przeglądarki ponownie w trakcie kolejnej Państwa wizyty na naszej witrynie internetowej (są to tak zwane cookies trwałe).
Cookies nie umożliwiają dostępu do innych plików na Państwa komputerze ani do ustalenia adresu Państwa poczty elektronicznej.
Większość przeglądarek ustawiona jest automatycznie na akceptację cookies. Jeśli ustawienia standardowe dla cookies są przechowywane w Państwa przeglądarce, wszystkie procesy ich przetwarzania będą przebiegać w tle, niezauważone przez Państwa. Jednakże, możecie Państwo zmienić te ustawienia.
Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będziecie informowani, kiedy cookie jest umieszczany na urządzeniu, będą Państwo decydować w konkretnym przypadku (lub ogólnie), czy go akceptować, czy nie.
Jednakże, niektóre witryny internetowe, w tym nasza, nie mogą być odpowiednio wykorzystywane bez cookies, ponieważ pliki te są potrzebne dla takich procesów jak, przykładowo, obsługa zamówień zakupowych.


5. Web Analysis z użyciem Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy web, dostarczaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „cookies”, pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny internetowej. W normalnym trybie, informacje, generowane przez taki plik cookie, a dotyczące Państwa korzystania z tej witryny internetowej, będą przekazywane na serwer Google w USA, i tam przechowywane.
Jeśli anonimizacja IP została aktywowana na danej witrynie internetowej, Google będzie, jednakże, na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w jakichkolwiek innych państwach, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, skracać Państwa adres IP uprzednio w stosunku do jego wykorzystania. Tylko w wyjątkowych przypadkach, Państwa pełny adres IP przekazywany będzie na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimizacja IP jest aktywna na przedmiotowej witrynie internetowej w sposób, sprawiający, że Państwa adres IP będzie skracany przez Google przed przesłaniem go na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w innych Państw, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, Państwa pełny adres IP przekazywany będzie na serwer Google w USA i tam skracany.
Google będzie, w naszym imieniu, korzystać z omawianych informacji w celu oceny Państwa korzystania z witryny internetowej, sporządzać raporty na temat aktywności witryny internetowej, i dostarczać nam inne usługi, odnoszące się do witryny internetowej i korzystania z Internetu.
Adres IP, przesłany przez Państwa przeglądarkę z użyciem usługi Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi w Google. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie Państwa przeglądarki. Jednakże, prosimy mieć na uwadze, że mogą być w takim razie Państwo niezdolni do pełnego wykorzystania wszystkich funkcjonalności tej witryny internetowej.
Po pobraniu i zainstalowaniu przeglądarki typu plug-in, dostępnej pod poniższym linkiem, będą Państwo zdolni do zapobieżenia gromadzeniu danych (w tym Państwa adresu IP), generowanych przez takie cookie, i odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej, a także ich przekazywaniu Google i przetwarzaniu przez tę firmę. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Jako alternatywę dla przeglądarki typu plug-in, lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, prosimy kliknąć na poniższy link w celu umieszczenia cookie typu opt-out, który w przyszłości będzie zapobiegać logowaniu się Google Analytics w obrębie tej witryny internetowej (taki cookie będzie funkcjonować tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny; jeśli usuną Państwo pliki cookies w tej przeglądarce, konieczne będzie kliknięcie na link ponownie).
Dalsze informacje nt. warunków korzystania i ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

6. Ujawnienie/Cofnięcie zgody/Poprawianie danych

Jako użytkownik, mają Państwo prawo do cofnięcia w każdej chwili, ze skutkiem w przyszłości, Państwa zgody na przetwarzanie
i wykorzystywanie Państwa danych. Mogą Państwo w każdej chwili, całkowicie lub częściowo, cofnąć Państwa zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie Państwa danych. Aby tak uczynić, prosimy po prostu przesłać wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: export@hauraton.com.
Ponadto, mogą Państwo, oczywiście, w każdej chwili poprosić o informację o Państwa danych, przechowywanych w naszej firmie, lub o poprawę, zablokowanie i/lub usunięcie tych danych, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Aby tak uczynić, prosimy po prostu przesłać wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: export@hauraton.com.

7. Bezpieczeństwo

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. z użyciem poczty elektronicznej) może być ryzykowne z powodu luk w systemach bezpieczeństwa. Nie jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony danych przed uzyskaniem do nich dostępu przez strony trzecie.

 
 
 

Hauraton Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań / Polska
+48 61 6625444
hauraton@hauraton.com.pl

 
 

Imprint        Privacy policy